CMC Stella
最好看的新闻,最实用的信息
10月31日 14.4°C-16.7°C
澳元 : 人民币=4.7
悉尼

古代妃嫔侍寝为何要脱光后被太监抬到龙床?

2017-11-04 来源: 讲历史 原文链接 评论0条

shì

qǐn,

zhǐ

wáng

de

pín

fēi

jìn

shì

jiàn

guān

dào

wáng

hòu

xuè

de

shì

qíng

huáng

huì

gēn

de

xìng

zhì

xuǎn

fēi

shì

qǐn

shì

qǐn

de

rén

yuán

bāo

kuò

fēng

de

fēi

pín

gōng

miàn

shǒu

shū

qíng

kuàng

xià

huì

yǒu

guān

yuán

shàng

xiàn

de

zǐ,

zèng

sòng

de

xiàng

xìn

jiā

kàn

qīng

gōng

yǐng

shì

de

shí

hòu,

miàn

dōu

huì

yǒu

zhè

yàng

de

qíng

jiē,

pín

fēi

shì

qǐn

de

shí

hòu,

dōu

shì

wán

zǎo

穿

chuān

fú,

yóu

tài

jiān

yòng

bèi

bāo

zhe,

zhí

jiē

tái

dào

huáng

de

lóng

chuáng

shàng

me,清qīng朝cháo

de

hòu

gōng

zhì

zhōng,

fēi

wéi

dìng

yào

guāng

zhe

shēn

shì

qǐn

ne?

dài

shì

qǐn

guò

chéng

bìng

jiǎn

dān,

shì

qǐn

gōng

zuò

de

tài

jiān

huì

zhǔn

bèi

cān

pán,

miàn

yǒu

duō

pái

zǐ,

guǒ

huáng

méi

shí

me

xìng

zhì,

便

biàn

shì

ràng

tài

jiān

qù,

guǒ

yǒu

xìng

zhì,

jiù

rèn

fān

lái,

fān

dào

shuí

jiù

shì

shuí

<rb>古</rb><rt>gǔ</rt><rb>代</rb><rt>dài</rt><rb>妃</rb><rt>fēi</rt><rb>嫔</rb><rt>pín</rt><rb>侍</rb><rt>shì</rt><rb>寝</rb><rt>qǐn</rt><rb>为</rb><rt>wéi</rt><rb>何</rb><rt>hé</rt><rb>要</rb><rt>yào</rt><rb>脱</rb><rt>tuō</rt><rb>光</rb><rt>guāng</rt><rb>后</rb><rt>hòu</rt><rb>被</rb><rt>bèi</rt><rb>太</rb><rt>tài</rt><rb>监</rb><rt>jiān</rt><rb>抬</rb><rt>tái</rt><rb>到</rb><rt>dào</rt><rb>龙</rb><rt>lóng</rt><rb>床</rb><rt>chuáng</rt>?

dào

le

wǎn

shàng,

huáng

huì

zǎo

zǎo

de

shuì

jiào,

dàn

shì

huì

yòng

bèi

gài

zhù

quán

shēn,

huì

lòu

chū

xiǎo

tuǐ,

rán

hòu

děng

zhe

hòu

fēi

zài

de

fáng

jiān

tuō

guāng

fú,

yòng

bèi

guǒ

hǎo,

jiù

bèi

dào

huáng

de

fáng

jiān,

ràng

zhī

cóng

lóng

jiǎo

zuàn

rù,

rán

hòu

jiù

le

chù

shěng

luè

wàn

duō

ér

wéi

shí

me

yào

zhè

yàng

yào

zhè

yàng

zuò

ne?

cháo

dài,

hòu

gōng

fēi

shā

huáng

de

shì

qíng

yǒu

shēng

hěn

nán

bǎo

zhèng

hòu

gōng

měi

rén

dōu

méi

yǒu

bèi

jǐng

wèn

yóu

shì

nán

míng

chén

de

hòu

dài,

zuì

yǒu

néng

chū

xiàn

háng

shì

jiàn

qīng

cháo

zhōng

qián

qī,莫mò须xū有yǒu

de文wén字zì狱yù

pín

hěn

duō

wén

rén

shòu

dào

le

qiān

lián,

bèi

shā

hài

zhě

zài

shǎo

shù

zhè

xiē

rén

de

hòu

dài

duì皇huáng帝dì

shuō

shì

hèn

zhī

gǔ,

men

yǒu

néng

shā

huáng

<rb>古</rb><rt>gǔ</rt><rb>代</rb><rt>dài</rt><rb>妃</rb><rt>fēi</rt><rb>嫔</rb><rt>pín</rt><rb>侍</rb><rt>shì</rt><rb>寝</rb><rt>qǐn</rt><rb>为</rb><rt>wéi</rt><rb>何</rb><rt>hé</rt><rb>要</rb><rt>yào</rt><rb>脱</rb><rt>tuō</rt><rb>光</rb><rt>guāng</rt><rb>后</rb><rt>hòu</rt><rb>被</rb><rt>bèi</rt><rb>太</rb><rt>tài</rt><rb>监</rb><rt>jiān</rt><rb>抬</rb><rt>tái</rt><rb>到</rb><rt>dào</rt><rb>龙</rb><rt>lóng</rt><rb>床</rb><rt>chuáng</rt>?

yīn

cǐ,

wéi

le

bǎo

zhù

huáng

de

ān

quán,

hòu

gōng

shì

qǐn

dōu

guāng

zhe

shēn

jìng

shì

fáng

duì

huáng

fáng

shì

de

guǎn

fēi

cháng

yán

gé,

wéi

le

fáng

zhǐ

huáng

zòng

guò

dù,

dǎo

zhì

shēn

ruò

shì

qǐn

de

fēi

men

shì

néng

zài

huáng

qǐn

gōng

guò

de

qiě

lián

dài

zài

huáng

qǐn

gōng

de

shí

jiān

yǒu

guī

dìng

guǒ

dào

le

shí

jiān,

使

shǐ

huáng

shàng

xiǎng

jìng

shì

fáng

de

tài

jiān

men

huì

jiāng

fēi

tái

zǒu,

yóu

zhè

fāng

miàn

shì

zhì,

suǒ

jiù

lián

huáng

nài

me

wèn

jiù

suí

zhī

ér

lái

le,

guǒ

xìng

lái

le

yuè

jīng

zěn

me

bàn?

rèn

yóu

huáng

chuǎng

hóng

dēng

me?

dāng

rán

huì

hàn

dài

de

shí

hòu,

tǎng

ruò

pín

fēi

men

zài

zhè

tiān

fāng

便

biàn

le,

jiù

huì

zhǎo

tài

jiān

guò

lái,

ràng

zài

de

tóu

shàng

yòng

hóng

yán

liào

diǎn

shàng

diǎn

cǐ,

děng

huáng

dào

lái

de

shí

hòu,

kàn

jiàn

zhè

biāo

jì,

yǒu

rén

jiù

huì

xǐng

huáng

jīn

tiān

shì

lái

zhè

huáng

nǎo,

zhī

dào

jīn

fēi

shì

qǐn,

便

biàn

huì

dào

pín

fēi

men

de

gōng

zhōng

<rb>古</rb><rt>gǔ</rt><rb>代</rb><rt>dài</rt><rb>妃</rb><rt>fēi</rt><rb>嫔</rb><rt>pín</rt><rb>侍</rb><rt>shì</rt><rb>寝</rb><rt>qǐn</rt><rb>为</rb><rt>wéi</rt><rb>何</rb><rt>hé</rt><rb>要</rb><rt>yào</rt><rb>脱</rb><rt>tuō</rt><rb>光</rb><rt>guāng</rt><rb>后</rb><rt>hòu</rt><rb>被</rb><rt>bèi</rt><rb>太</rb><rt>tài</rt><rb>监</rb><rt>jiān</rt><rb>抬</rb><rt>tái</rt><rb>到</rb><rt>dào</rt><rb>龙</rb><rt>lóng</rt><rb>床</rb><rt>chuáng</rt>?

guǒ

shì

lái

yuè

jīng,

pín

fēi

men

怀

huái

yùn

le

yòu

gāi

hé?

zài

zhòng

nán

qīng

de

dài,

guǒ

zhī

dào

怀

huái

de

shì

nán

hái

hái

shì

hái,

huáng

huì

péi

zài

fēi

de

shēn

biān

dāng

rán

使

shǐ

zhī

dào

le,

huáng

hěn

shǎo

huì

zhè

me

zuò,

jìng

guó

jiā

shì

cái

shì

fàng

zài

wèi

de

yīn

cǐ,

hòu

fēi

怀

huái

yùn,

bān

dōu

shì

tài

jiān

guò

wèn

wéi

le

miǎn

zhè

shí

hòu

huáng

rán

duì

chū

yàng

de

yào

qiú,

yǒu

hái

de

pín

fēi

jiù

huì

zài

shǒu

shàng

dài

méi

jīn

jiè

zhǐ,

chuán

jīng

jiè

zhī

de

zhuī

běn

yuán,

huò

zhè

hái

shì

zuì

zǎo

jiè

zhǐ

de

yuán

qīng

dài

hòu

fēi

ruò

怀

huái

yùn,

jiāng

lái

hái

zhǎo

diē

shì

wèn

tí,

dàn

huáng

tóng

yì,

shì

xiǎng

怀

huái

jiù

怀

huái

de

tài

jiān

cuī

zhōng

wán

bì,

fēi

miàn

duì

huáng

dì,

dǎo

zhe

chū

bèi

tài

jiān

zài

yòng

fēng

guǒ

zhe

tā,

bèi

dào

mén

wài

zǒng

guǎn

suí

hòu

jìn

lái,

wèn:

liú

liú?

huáng

shuō

liú,

jiù

liú,

ruò

shuō

liú,

zǒng

guǎn

jiù

chū

lái,

zhǎo

zhǔn

fēi

yāo

zhī

jiān

mǒu

chù

xué

wèi,

wēi

wēi

róu

zhī,

shí

me

de

jiù

liú

chū

lái

le,

zhè

jiào

rén

gōng

yùn

guǒ

yùn

chéng

gōng,

jiù

zuò

rén

liú

shǒu

shù

miǎn

shēng

míng:

shàng

nèi

róng

yuán

wǎng

luò,

bǎn

quán

guī

yuán

zuò

zhě

suǒ

yǒu,

yǒu

qīn

fàn

nín

de

yuán

chuàng

bǎn

quán

qǐng

gào

zhī,

men

jiāng

jìn

kuài

shān

chú

xiàng

guān

nèi

róng

转载声明:本文为转载发布,仅代表原作者或原平台态度,不代表我方观点。今日澳洲仅提供信息发布平台,文章或有适当删改。对转载有异议和删稿要求的原著方,可联络content@sydneytoday.com。
今日评论 网友评论仅供其表达个人看法,并不表明网站立场。
最新评论(0)
暂无评论


Copyright Media Today Group Pty Ltd.隐私条款联系我们商务合作加入我们

分享新闻电话: (02) 8999 8797

联系邮箱: info@sydneytoday.com 商业合作: business@sydneytoday.com网站地图

战略合作:澳洲机票网法律顾问:AHL法律 – 澳洲最大华人律师行新闻爆料:news@sydneytoday.com

友情链接: 澳华财经在线